Playtime Tokyo 2017

2017年インスタレーション展示、PlaytimeTokyo2017会場内、東京 2017 Exhibition of Installations, PlaytimeTokyo2017,Tokyo